RSS

Translate: English

Opći uvjeti

Članak 1.
Info Progres d.o.o. iz Fažane, Kamelija 47, OIB: 81665956457 ( u daljnjem tekstu Davatelj usluge) pružatelj telekomunikacijskih usluga, usluge najma DID brojeva, SMS, Fax i drugih usluga koje su objedinjene u servisu voipBON ( u daljnjem tekstu Usluge) koje korisnik naručuje. Usluga se vrši u skladu sa trenutno važećim Zakonom o telekomunikacijama („Narodne novine“ br 73/08) prema dozvoli HAKOM-a.

Članak 2.
Ovim Općim uvjetima ( u daljnjem tekstu Opći uvjeti) određuju se odnosi između Davatelja usluge i podnositelja zahtjeva ( u daljnjem tekstu Korisnik)

Uvjeti korištenja Usluga, Podaci Korisnika, Detaljan ispis

Članak 3.
Početkom korištenja Usluga voipBONa Korisnik prihvaća Opće uvjete. Korisnik u svakom trenutku može prekinuti korištenje usluge voipBONa. Na pisani zahtjev Korisnika, Davatelj usluga mora trajno onemogućiti daljnje korištenje Usluga.

Članak 4.
Davatelj usluge dužan je čuvati u tajnosti osobne podatke i podatke o identitetu, te sve druge podatke o Korisniku. Podaci prikupljeni o Korisniku i njegovim telefonskim pozivima, SMS, fax i drugim uslugama smatraju se tajnim i mogu se upotrebljavati samo za uslugu detaljnog ispisa. Davatelj Usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku u slučaju gubitka ili otuđenja Korisnikovih podataka potrebnih za korištenje Usluga.

Članak 5.
Davatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluga niti za izmaklu korist Korisnika nastalu zbog tehničkih smetnji.

Članak 6.
Prilikom početka korištenja Usluga voipBONa, Korisniku su dostupne sve informacije o uslugama, uključujući i važeći cjenik. Svi cjenici i Opći uvjeti korištenja dostupni su na stranici www.voipbon.com . Samim početkom korištenja Usluga, Korisnik prihvaća Opće uvjete.

Članak 7.
Davatelj usluge omogućuje online pristup detaljnom ispisu poziva putem korisničkih stranica www.voipbon.com uz korištenje pristupnih podatka koje je Korisnik dobio prilikom registracije. Otvaranje korisničkog računa je besplatno.

Članak 8.
Korisnik je dužan bez odgađanja pisanim putem ili elektroničkom poštom, najkasnije 7 dana od nastanka promjene, javiti Davatelju usluge svaku promjenu podatka ukoliko su različiti od onih u trenutku početka korištenja Usluga voipBONa. Ukoliko Korisnik ne izvijesti Davatelja usluge o promjeni podataka i zbog toga dođe do zlouporabe CLIPa (Prikaz broja pozivatelja) i SMS Sender ID-a, Korisnik snosi svu odgovornost.

Članak 9.
Davatelj usluge može sa Korisnikom komunicirati putem elektroničke pošte i na taj način ga obavještavati o novostima i promjenama u svojoj ponudi ili uslugama, osim ako Korisnik nije suglasan i obavijesti Davatelja usluge pisanim putem.

Kvaliteta i dostupnost Usluge

Članak 10.
U slučaju planiranih prekida u radu i redovitih radova na održavanju sustavu, Davatelj usluge će o vremenu izvođenja radova obavijestiti Korisnika najmanje 2 dana prije planiranog termina.

Članak 11.
Korisnik je upoznat da u okviru tehničkih i operativnih nepravilnosti postoji mogućnost da Usluga neće biti dostupna u svako vrijeme i na svakom mjestu. Davatelj usluge se obvezuje da će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati neometano i neprekinuto djelovanje usluga i servisa.

Članak 12.
Davatelj usluge se obvezuje da će osigurati najbolju moguću kvalitetu Usluga, te otklanjati moguće pogreške i nepravilnosti u radu sustava u najkraćem mogućem roku. Osigurati će najveću moguću sigurnost i tajnost razgovora i razmijenjenih podataka, čuvati primljene podatke kao poslovnu tajnu te ih, bez suglasnosti Korisnika, neće posredovati trećoj osobi, osim po nalogu nadležnog suda.

Članak 13.
Davatelj usluge ne odgovara za eventualne prekide u radu ukoliko je uzrok viša sila, krivnja treće osobe ili samog Korisnika, odnosno događaji koji nisu pod kontrolom Davatelja usluge.

CLIP, SMS Sender ID

Članak 14.
Davatelj usluge omogućuje Korisniku postavljanje CLIPa  i SMS Sender ID za koji mora poslati pisani zahtjev (potpisan i pečatiran od strane Korisnika). Korisnik ne može sam unositi ili mijenjati te podatke, nego mora poslati zahtjev pisanim putem. Korisnik garantira da su dostavljeni podaci istiniti i u njegovom vlasništvu, te u slučaju zlouporabe mogu se poduzeti zakonske mjere protiv Korisnika.

Članak 15.
Korisnik garantira da će CLIP (Prikaz broja pozivatelja) koristiti sa lokaciji unutar županije pozivnog broja.  Geografski brojevi su brojevi fiksne telefonije i prema Zakonu o telekomunikacijama ne mogu se seliti sa adrese bez prethodne najave. Korisnik snosi odgovornost ukoliko prekrši pravila navedenog Zakona, te Davatelj usluge nije odgovoran za nepravilno korištenje Usluga.

Članak 16.
SMS Sender  ID je prikaz naziva pošiljatelja prilikom slanja SMS poruka sa web sučelja voipBONa. Korisnik mora poslati pisani zahtjev za postavljanje SMS Sender ID, te ne može sam mijenjati te postavke.

Članak 17.
Korisnik Usluga prihvaća potpunu odgovornost za neovlašteno slanje SMSa, Faxa ili kontaktiranje korisnika. voipBON je Davatelj usluge i samo omogućava Korisniku slanje SMS, Fax i glasovnih poruka, te ne snosi odgovornost za eventualnu zloupotrebu.Korištenjem svih servisa voipBON usluge, korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama zakona o telekomunikacijama, te potvrđuje da bez iznimke i prava prigovora snosi svu pravnu odgovornost i eventualnu naknadu nastale i utvrđene štete u slučaju korištenja usluge na način koji nije u skladu sa zakonom o telekomunikacijama.
Korisnik voipBON SMS usluge se obvezuje da će uslugu koristiti u skladu sa zakonom o elektroničkim komunikacijama i svjestan je da je kršenje istog kažnjivo.

Članak 18.
Korisnik koji ima aktivnu uslugu prikaza broja (CLIP) garantira da će glasovnu uslugu koristiti isključivo na adresi tj. lokaciji na kojoj je telefonski broj prijavljen.

Članak 19.
Korištenje prikaza broja sa mobilnih uređaja prema Zakunu o telekomunikacijama nije dozvoljeno, te se u te svrhe koristi isključivo Nomadska numeracija sa pozivnim brojem 074.

Prava i obveze Korisnika

Članak 20.
Davatelj usluge zadržava pravo da prekine korištenje Usluga voipBONa bez obrazloženja, ukoliko postoji sumnja da se Korisnik ne pridržava Općih uvjeta.

Članak 21.
Korisnik sam odgovara za zaštitu i korištenje pristupnih podataka neophodnih za korištenje usluge, te da ih neće posredovati trećoj osobi. Korisnik pristupne podatke ne može prenijeti na treću osobu bez pisane suglasnosti Davatelja usluge. Korisnik odgovara za sve posljedice dozvoljene i nedozvoljene uporabe naručene usluge od strane treće osobe. Ukoliko postoji osnovna sumnja da treća osoba koristi pristupne podatke Davatelj usluge će bez najave isključiti Korisnika.

Članak 22.
Korisnik se obvezuje da će prilikom prijave na www.voipbon.com navesti ispravne, valjane i potpune podatke koji su Davatelju usluge potrebni za uključenje usluga. Davatelju usluge dopušta pohranu i korištenje podataka koje mu je dostavio, a koji su mu potrebni za upravljanje njegovim računom.

Korisnik se obvezuje da će prilikom sklapanja ugovora u zakupu DID broja, Davatelju usluge pravovremeno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koju od korisnika zatraži Davatelj usluga, jer u slučaju izostanka dokumentacije Davatelj usluge korisniku neće moći aktivirati ili će u roku od 3 dana od aktivacije usluge ugasiti zatraženu uslugu.

Članak 23.
Korisnik je dužan odmah prijaviti gubitak ili krađu pristupnih podataka pisanim putem. U tom slučaju Korisnik neće biti odgovoran za plaćanje Usluge korištene nakon što Davatelj usluge zaprimi pisanu obavijest Korisnika o gubitku ili krađi istih. Davatelj usluge neće biti odgovoran Korisniku ili trećoj osobi za štetu koja može proizaći uslijed lažne prijave gubitka ili krađe pristupnih podataka.

Članak 24.
Korisnik je dužan koristiti uslugu u skladu sa uputama za korištenje.

Članak 25.
Korisnik potvrđuje da je upoznat činjenicom da ne može koristiti telekomunikacijske usluge voipBONa za pozive na posebne brojeve, brojeve servisa i info servisa ili na brojeve sa dodanom vrijednošću koji se posebno tarifiraju.

Korisnik potvrđuje da je upoznat činjenicom da ne može koristiti telekomunikacijske usluge voipBONa za pozivanje brojeva:

  • Hrvatska: 06x, 0800, 112, 95 te sve ostale servisne i brojeve info servisa).
  • Ostale zemlje: odgovarajući pozivni brojevi posebnih servisa i usluga

Članak 26.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti uslugu u svrhu njezine daljnje prodaje (ukoliko je Korisnik i sam operater jednakih ili sličnih usluga ili ukoliko želi koristiti uslugu na način da je prodaje drugima, mora se sklopiti poseban Ugovor sa Davateljem usluge.)

Prestanak korištenja Usluga

Članak 27.
Davatelj usluge može Korisnika isključiti u sljedećim slučajevima bez prethodne najave:

  • Ako Korisnik uzrokuje tehničke smetnje u telekomunikacijskoj mreži
  • Ako je protiv Korisnika pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak
  • Ako Korisnik svojim djelovanjem onemogućava ili ometa normalan rad drugim korisnicima usluge, te svojim ponašanjem uzrokuje štetu Davatelju usluge ili drugim korisnicima
  • Ako Korisnik pokušava „probiti“ zaštitne sisteme mreže
  • Ako Korisnik ne javi promjene svojih podataka, te u Ugovoru navede neistinite podatke
  • Ako Korisnik zlouporabi CLIP i SMS Sender ID

Davatelj usluge se obvezuje obavijestiti Korisnika pisanim putem o razlozima isključenja. U slučaju isključenja, Korisnik nema pravo na naknadnu štete do koje bi  uslijed isključenja moglo doći.

Cjenik i plaćanja

Članak 28.
Važeći cjenik Usluga istaknut je na web stranici www.voipbon.com

Članak 29.
Korisnici mogu Usluge voipBONa plaćati prepaid ili postpaid. U slučaju postpaid plaćanje, potrebno je potpisati Ugovor o postpiadu.

Članak 30.
Davatelj usluge može, u skladu sa svojom politikom, promijeniti Opće uvjete. Ukoliko nove promjene mogu direktno utjecati na povećanje troškova Korisnika, Davatelj usluge obvezuje se obavijestiti Korisnika o promjenama. U protivnom se Davatelj usluge obvezuje objaviti promjene na svojim službenim stranicama www.voipbon.com . Ukoliko Korisnik po primitku izmijenjenih uvjeta u roku od 7 dana i dalje koristi uslugu i ne uloži prigovor, smatra se da je suglasan sa promjenama.

Ostalo

Članak 31.
Ugovorne strane će moguće sporove rješavati sporazumno. U slučaju da spor nije moguće riješiti sporazumno, za rješavanje sporova nadležan je sud u Puli.